GDPR

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený návštevník,

aby sme Vám mohli posielať naše obchodné komunikácie alebo zahrnúť Vás do našej databázy, ktorá sa používa na sprostredkovanie podnikateľských príležitostí v rámci poradenstva v oblasti projektov financovaných z fondov EÚ a poradenstva týkajúceho sa verejného obstarávania musíme spracovať Vaše osobné údaje. V tomto dokumente sa uvádza najmä spôsob zaobchádzania s Vašimi osobnými údajmi, aké práva máte vo vzťahu k tomuto procesu a ako ho môžete uplatniť.

Vaše osobné údaje spracujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi, konkrétne zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

1. Kto je správca Vašich osobných údajov?

1.1 Administrátorom vašich osobných údajov je spoločnosť EPIC Partner a.s. so sídlom Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno, IČO: 48038521 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra pod značkou Sa, Vložka číslo: 10492/N. Pre akékoľvek žiadosti o informácie spracovať Vaše osobné údaje alebo uplatniť svoje práva v zmysle článku 4 a 5 nižšie alebo akékoľvek otázky, prosím kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 905 460 831 alebo e-mailovej adrese info@epicpartner.sk.

2. Aké osobné údaje spracovávame o Vás, na aký účel a na aký čas?

Spracovanie osobných údajov sa vyskytuje iba v rozsahu konkrétnej služby alebo účelu spracovania. Radi by sme vás informovali, že:

2.1 Na účely poradenstva pri tvorbe a implementácie projektov z fondov EÚ a SR a verejného obstarávania spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, akademického titulu, adresy, telefónneho čísla, e-mailu alebo IČO/DIČ alebo pozície v spoločnosti. Právnym základom pre toto spracovanie je Váš súhlas, ktorý ste nám dali pri uzatvorení zmluvy o dielo, alebo zmluvy o poskytnutí
služby týkajúcej sa konkrétnej zákazky/zákaziek. Vaše osobné údaje budú spracované po dobu trvania súhlasu.

2.2 Na účely vykonávania marketingových a podnikateľských činností v priebehu obchodného stretnutia s cieľom uzavrieť zmluvu o produktoch našej spoločnosti a s cieľom zabezpečiť zmluvnú výkonnosť našej spoločnosti spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, akademického titulu, adresy, telefónneho čísla, e-mailu alebo IČ DPH/DIČ alebo pozície v spoločnosti. Právnym základom pre toto spracovanie je legitímny záujem našej spoločnosti ako poskytovateľa poradenských služieb v oblasti fondov EÚ a verejného obstarávania. Vaše osobné údaje budú spracované počas trvania obchodného stretnutia alebo doby platnosti zmluvy.

2.3 Na účely zasielania obchodných správ a na účely zaradenia do našej databázy spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, akademického titulu, adresy, telefónneho čísla, e-mailu alebo akéhokoľvek ID alebo pozície v spoločnosti. Právnym základom pre toto spracovanie je legitímny záujem našej spoločnosti ako poskytovateľa poradenských služieb v oblasti fondov EÚ a verejného obstarávania. Vaše osobné údaje budú spracované po dobu možnosti využitia týchto kontaktov na poskytnutie nami
propagovaných služieb.

2.4. Aby ste boli zaradení do našej databázy, spracujeme Vaše osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, akademického titulu, adresy, telefónneho čísla, e-mailu a/alebo IČO/DIČ alebo pozície v spoločnosti. Právnym základom pre toto spracovanie je váš súhlas, ktorý ste nám dali pri vypĺňaní formulára na našich webových stránkach alebo ako súčasť telefonického hovoru. Vaše osobné údaje budú spracované po dobu trvania súhlasu.

3. Komu môžeme alebo musíme poskytnúť Vaše osobné údaje?

3.1 Vaše osobné údaje sú uložené s Vaším súhlasom v databáze, ktorá sa používa na sprostredkovanie poradenstva súvisiaceho s fondmi EÚ a verejného obstarávania. To Vám umožní získať informácie o plánovaných výzvach na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.

3.2 Okrem toho môžeme zverejniť Vaše osobné údaje subjektom, ktoré nám poskytujú administratívnu alebo technickú podporu, za predpokladu, že tieto subjekty poskytnú maximálne záruky technickej a ochrany osobných údajov. Takéto osoby sú spracovateľmi osobných údajov a máme s nimi primeranú zmluvu na spracovanie osobných údajov.

3.3 V prípade potreby môžeme Vaše osobné údaje prenášať štátnym orgánom zodpovedným za dohľad podľa príslušných právnych predpisov, externých konzultantov a iných osôb viazaných povinnosťou mlčanlivosti.

4. Aké sú Vaše práva, ak nám poskytnete svoj súhlas a kedy si môžete nárokovať?

4.1 V prípade spracovania, ktoré je založené na Vašom súhlase na ochranu osobných údajov, môžete sa dobrovoľne rozhodnúť, či poskytnete súhlas s navrhovaným rozsahom. Sme viazaní rozsahom poskytnutého súhlasu a plne rešpektujeme Váš súhlas. Rozsah súhlasu môžete zrušiť alebo obmedziť kedykoľvek. V prípade zrušenia alebo obmedzenia Vášho súhlasu, sme povinní ukončiť spracovanie Vašich osobných údajov.

4.2 Ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu alebo na základe nášho legitímneho záujmu, máte tiež právo namietať proti takémuto spracovaniu kedykoľvek. Ak námietka smeruje proti spracovaniu založenému na legitímnom záujme, spracovanie sa ukončí. Ak je námietka namierená proti spracovaniu na účely priameho marketingu, spracovanie Vašich osobných údajov bude prerušené v príslušnom rozsahu bez zbytočného odkladu.

5. Aké sú Vaše ďalšie práva?

5.1 Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak áno, máte právo na prístup k takýmto osobným údajom. Ak sú Vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo ho opraviť alebo doplniť. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Takisto máte právo namietať aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov alebo na základe verejného záujmu.

5.2 V prípade uplatnenia námietky voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely zabezpečíme obmedzenie tohto spracúvania na tieto účely. V prípade uplatnenia tohto práva Vám radi preukážeme spôsob, ktorým sme legitímne vyhodnotili tieto oprávnené alebo verejné záujmy.

5.3 Ak máte akékoľvek pochybnosti o spracovaní Vašich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi, máte vždy právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Môžete uplatniť všetky svoje práva na vyššie uvedené kontakty.

6. Ako spracovávame a chránime Vaše osobné údaje?

6.1 Vaše osobné údaje spracujeme tak, ako je to popísané v článku 2. Osobné údaje, t.j. spracúvajú sa v elektronickej forme automatizovaným spôsobom. Osobné údaje sú uložené v našich informačných systémoch.
6.2 Osobné údaje sú pod našou stálou fyzickou, elektronickou a procedurálnou kontrolou, máme moderné kontrolné, technické a bezpečnostné mechanizmy zabezpečujúce maximálnu možnú ochranu spracovaných údajov pred neoprávneným prístupom, pred stratou alebo zničením, ako aj pred iným možným zneužitím.
6.3 Všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi pri výkone ich práce alebo zmluvných záväzkov, sú viazané zákonným alebo zmluvným záväzkom mlčanlivosti, ktorý pretrváva aj po ukončení ich pracovného pomeru alebo zmluvného vzťahu s nami.

7. Čo ak sa vyskytnú nejaké zmeny v spracovaní?

7.1 Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžeme zmeniť podľa potreby. V tomto prípade Vás, ako dotknutú osobu budeme informovať o takejto zmene. Avšak odporúčame, aby ste pravidelne sledovali aktuálnu verziu tohto oznámenia na našej webovej stránke: www.epicpartner.sk

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné a účinné od 25. mája 2018.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať. Informácie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close